Het Neokeurmerkprogramma bestaat uit vijf stappen:

  • Aanmelding

  • Zelfevaluatie

  • Verbetering

  • Visitatie

  • Toekenning

Stap 1: Aanmelding

We komen graag langs in uw ziekenhuis om kennis te maken, vragen te beantwoorden en uitleg te geven.

In een informeel en vrijblijvend kennismakingsgesprek wordt de procedure uitgelegd en worden verwachtingen over en weer besproken. Voor informatie of het maken van een afspraak, kunt u contact opnemen met Jacobien Wagemaker (programmacoördinator) via neokeurmerk@couveuseouders.nl of (06) 44 64 05 24.

Na de definitieve aanmelding voert de programmacoördinator van het Neokeurmerkprogramma een intakegesprek met de leidinggevenden van de neonatologieafdeling of het moeder-kindcentrum.

Stap 2: Zelfevaluatie

Na het tekenen van de overeenkomst vult de afdeling/het moeder-kindcentrum met ondersteuning van de VOC een digitale zelfevaluatie in. Tijdens de zelfevaluatie maakt de afdeling aan de hand van een aantal vragen de stand van zaken op.

Door eerst individueel en daarna samen naar de zorgverlening te kijken en door feedback te ontvangen, komt er een dialoog op gang over wat te doen, wat aan te pakken, wat te verbeteren en te veranderen, zodat de doelstellingen en ambities werkelijkheid worden.

De uitkomsten van de zelfevaluatie zijn het antwoord op de vraag of een afdeling op dat moment voldoet aan de kwaliteitscriteria en geven inzicht in de verbetermogelijkheden.

De zelfevaluatie wordt door ziekenhuizen die gaan verbouwen of waar kraam/verloskunde en neonatologieafdelingen worden samengevoegd ook gebruikt om te inventariseren waar de samenwerking of de omgeving verder kan worden verbeterd.

Stap 3: Verbetering

Met de verbeterpunten uit de zelfevaluatie gaat het ziekenhuis aan de slag. Sommige verbeterpunten kunnen eenvoudig worden uitgevoerd, voor andere is het nodig om verbeterplannen te maken. Uiteraard kan de VOC hierbij behulpzaam zijn. We komen immers in veel ziekenhuizen en delen graag de goede voorbeelden en ervaringen.

Stap 4: Visitatie

Als het ziekenhuis na het uitvoeren van verbeteringen denkt aan de kwaliteitscriteria te voldoen, vraagt zij een visitatie aan. Tijdens de visitatie bezoekt een gecertificeerd lead-auditor samen met een ouder-auditor (beiden ouders van een te vroeg, klein of ziek geboren baby) de afdeling of het moeder-kindcentrum. Gesprekken met ouders en professionals worden gevoerd, naast dossier en document onderzoek  en praktijk observatie, wordt getoetst aan de kwaliteitscriteria van de VOC. De gesprekken en observaties tijdens de visitatie tezamen met de vooraf bestudeerde documenten vormen de totale toetsing.

Na de visitatie schrijft de visitatiecommissie een rapport waarin zij verslag doet van de bevindingen. Afwijkingen van de criteria worden beschreven en zo nodig doet de commissie aanbevelingen.

Stap 5: Toekenning

Tot slot adviseert de visitatiecommissie de beoordelingscommssie van de VOC om het ziekenhuis al dan niet een Neokeurmerk te verlenen. Er kunnen aan het verlenen van het Neokeurmerk voorwaarden worden verbonden.

De VOC vraagt niet het onmogelijke van ziekenhuizen. Uiteraard wordt er bij toekenning rekening gehouden met de aard van een afdeling: welke niveau van zorg wordt gegeven? Wordt er intensieve of medium care geleverd en is de zorg voor moeder en kind al dan niet geïntegreerd?

Beperkingen van de omgeving hoeven geen belemmering te zijn om het Neokeurmerk te kunnen behalen. Ook zonder familiekamers kan een afdeling bijvoorbeeld toch voldoen aan de criteria.

Een ziekenhuis ontvangt het Neokeurmerk voor de duur van drie jaar, waarna hercertificering volgt.